Intercitynin İstanbul Park'a yönelik yaptığı son anlaşma, geçtiğimiz yıl itibariyle sona erdi ve geride kalan süreçte pistle ilgili yeni bir ihale sürecinin hazırlıkları yapıldı.

Bugün yayınlanan ihale ilanına göre, yeni anlaşma 30 yılı kapsayacak ve tahmini bedeli 117 milyon 806 bin 367,89 Dolar olacak.

Sözleşme şartlarına bakıldığında, en dikkat çekici olan nokta, kiralayan şirketin bu pistte Formula 1 yarışlarının yapılmasını garanti edecek olması gibi görünüyor.

Şartlar arasında, "Yüklenici Formula-1 yarışlarının taşınmazda yapılacağını garanti edecek olup, işin sözleşmesi imzalandıktan sonra 1(Bir) ay içerisinde Formula-1 yarışlarının taşınmazımızda yapılmasına ilişkin anlaşma sağlanarak imzalanacak protokolün İdareye bildirilmesi, bunun yapılmaması halinde sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatların idareye gelir kaydedilmesi," maddesi yer alıyor.

Ayrıca "Yüklenici Formula-1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile taşınmazda mevcut Formula-1 pistinde başlayacağını taahhüt edecek 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin %25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi" ibaresi de yine dikkat çekiyor.

Pozitif noktalardan bir diğeri, Milli sporcular yetiştirilmek üzere pistin 30 gün süre ile bedelsiz olarak kullanıma açılması olacak.

Son olarak, "Yer Tesliminin, tahliye süreci tamamlandıktan sonra yapılması, şartıyla ilgili mevzuat kapsamında, taşınmazın üzerinde halihazırda bulunan Formula-1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macera park (go kart, lunapark, tırmanma parkuru, gezi treni vb.), otomobil müzesi ve eğlence merkezi (akvaryum, kuş park, hayvanat bahçesi, yağmur ormanı) fonksiyonlarında mahaller/yapılar yaptırmak" maddesi de, tesisin önceki yıllara oranla gelişeceğini işaret ediyor.

İhale şartları şu şekilde:

Mezkur parselde yapılması planlanan kompleksin plan tadilatının yapılması, inşaat için resmi kurumlardan izin alınarak tüm uygulamaların tamamlanması için Yapım/Onarım(inşaat) süresi 3 (Üç) yıl ve ekspertiz raporu ile hesaplanan 16 yıl amorti süresi toplamı olan 19 (Ondokuz) yıllık süreye (ihaleye katılımın arttırılarak rekabetin sağlanması, atıl durumda olan Formula-1 pistinin yarış takvimine alınmasının sağlanarak ihyası amaçlarıyla) 11 (Onbir) yıl kar etme süresi eklenerek toplam sözleşme süresinin 30 (Otuz) yıl olması,

Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, sözleşme tarihinden itibaren en fazla 1 (Bir) yıl gecikmesi,
$272.000,00’nin (Amerikan Doları (USD)) taşınmazın ilk yılın aylık inşaat süresi kirası olarak alınması, daha sonraki her yıl belirlenen ilk inşaat süresi kira bedeline %1,5 artış yapılarak bulunacak bedelin akabindeki yılın inşaat süresi kirası olarak belirlenmesi, $506.000’nin (Amerikan Doları (USD)) taşınmazın 4. Yılın başlangıç kirası (İşletme Kirası) olarak alınması, 5.yıldan işin (30.Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl belirlenen ilk işletme kira bedeline %1,5 artış yapılarak bulunacak bedelinin akabindeki yılın işletme süresi kirası olarak belirlenmesi, Ancak taşınmazın İşletme süresi başlangıcı olan 4. Yılından işin (30.Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her ay, taşınmazın tamamından elde edilen cironun %20’sinin hesaplanması ile bulunacak bedelin, kararımızın 4. Maddesi ile belirlenen bedel ile karşılaştırılarak; bu iki bedelden yüksek olanın o aya ait işletme kirası olarak alınması,

Yüklenici Formula-1 yarışlarının taşınmazda yapılacağını garanti edecek olup, işin sözleşmesi imzalandıktan sonra 1(Bir) ay içerisinde Formula-1 yarışlarının taşınmazımızda yapılmasına ilişkin anlaşma sağlanarak imzalanacak protokolün İdareye bildirilmesi, bunun yapılmaması halinde sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatların idareye gelir kaydedilmesi,
Yüklenici Formula-1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile taşınmazda mevcut Formula-1 pistinde başlayacağını taahhüt edecek 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin %25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi,

Milli Sporcu yetiştirilmesini sağlamak üzere pist işletmesinin belirli sayıda ulusal ve uluslararası motor sporları ile ilgili Federasyonların etkinlikleri ile çeşitli sportif faaliyetler için 30 gün süre ile bedelsiz olarak kullanıma açılması (Bu iş için öngörülen günlerin takvimine ilişkin yüklenici tarafından idareye her yıl “Teklif Takvim” sunulacak; kullanılacak 30 günlük sürenin takvimi hususunda mutabık kalınacaktır),

Yapımı öngörülen tesisten kamunun daha fazla ve etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla; İdarenin talebi doğrultusunda bahse konu tesislerin Vakıflar Genel Müdürlüğü kullanımı için, festival, konser, seminer ve bunun gibi etkinlikler için yılda 30 gün süreyle yüklenici tarafında bedelsiz olarak kullanıma açılması, (bu iş için öngörülen günlerin takvimine ilişkin yüklenici tarafında idareye her yıl “Teklif Takvim” sunulacak; kullanılacak 30 günlük sürenin takvimi hususunda mutabık kalınacaktır),

Tesisi dahilindeki işletmelerde Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeline mutabık kalınacak oranda indirim uygulaması,
Şu an projesiz değerlendirmesi yapılan söz konusu taşınmazların değerlemede öngörülen açık veya kapalı alan artışı ile değerlendirmede öngörülen fonksiyonlarda herhangi bir değişiklik olması (taşınmazın tamamında, eklentilerinde veya bir mahallerinde) durumunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametre(ler) doğrultusunda, sözleşmeye esas kira bedellerinin tekrar değerlendirilmesi,
Değerlendirmesi projesiz yapılan söz konusu tesisteki yapıların inşası için gerekli olacak plan tadilatının ilgili kurumlar nezdinde alınacak tüm görüş, izin ve onay alma sürecinin yüklenicisi tarafından yapılmasına bu işlemler sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak veya bedel talep edilmemesi,
Yapımı öngörülen tesisteki yapıların/mahallerin projeleri netleştikten sonra, yapımı planlanan projenin hali hazırdaki Formula-1 pistinin mevcudiyeti ve işlevine zarar vermediğine ilişkin yarışları düzenleyen/denetleyen uluslararası kurumların görüşü alınarak idaremize sunulması,

3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre kamuya terkini gerekebilecek alanların yasal sınırlar içerisinde kamu lehine terk edilmesi,
Şu an projesiz değerlendirmesi yapılan söz konusu taşınmazda hazırlanacak olan projeler için gerekli kurum ve kuruluşlardan alınacak olan tüm izinlerin ve bunlar için gerekli iş ve işlemlerin yükleniciye ait olmasına, onay alma sırasında oluşabilecek durumlardan dolayı İdaremizden herhangi bir hak ve bedel talep edilmemesi,

Parsel (taşınmaz) üzerinde yer teslim tarihinden itibaren alınacak güvenlik için gerekli tedbir ve izinlerin yüklenici tarafından alınması, bu konularla ilgili İdaremizin herhangi bir sorumluluğunun olmaması, herhangi bir bedel talebinde de bulunulmaması,
Yüklenici, yer teslimi tarihinden itibaren; 18 ay içerisinde (ek süre ve süre uzatımları hariç) hazırlatacağı değerlendirmede öngörülen kompleks içerisindeki tüm yapılar/yapılaşmalar için gerekli tüm plan tadilatlarının yapılıp, tatbikat projelerini ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatıp, inşaat ruhsatının alarak işe başlamadığı taktirde İdarenin sözleşmeyi fesh etmesi, yatırılan kiralar ve tüm teminatların İdareye İrat kaydedilmesi,
Yüklenicin kira sözleşmesi sonunda, sözleşme taraflarının rıza ve muvafakati dahilinde İdarenin yeniden değer tespiti yaparak belirleyeceği kira bedelinin kabul etmesi şartı ile sözleşmenin devam ettirilebileceği,
Değerlendirmede öngörülen yapıların tamamının inşası tamamlanmadan (kısmi) kullanıma açılmaması,

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile daha önce kat karşılığı, yapım ve onarım karşılığı, restorasyon ve onarım karşılığı gibi uzun dönem kiralama işlerine ait sözleşme imzalayan ve işini sözleşme ve şartnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak, verilen süre içinde herhangi bir cezaya konu olmadan tam ve eksiksiz olarak kabule hazır hale getirip İdareye teslim etmeyenlerin bu ihaleye katılamaması,
Mülkiyet, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Mazbut Vakıflara ait taşınmazlarda idare ile devam eden bir sözleşmeye tabi olmadan işgalci durumunda veya izinsiz kullananların bu ihaleye katılamaması; Ancak ihaleye son müracaat tarihinden önce varsa İdare aleyhine işgal ettiği taşınmazla ilgili açılmış olan davalarından vazgeçmesi ve işgalinde olduğu taşınmazı en geç 1(Bir) ay içerisinde İdareye terk ve teberru edip boşaltacağına ilişkin noter onaylı tahliye taahhütnamesi vermesi halinde ihaleye katılabilmesi,

Yer Tesliminin, tahliye süreci tamamlandıktan sonra yapılması, şartıyla ilgili mevzuat kapsamında, taşınmazın üzerinde halihazırda bulunan Formula-1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macera park (go kart, lunapark, tırmanma parkuru, gezi treni vb.), otomobil müzesi ve eğlence merkezi (akvaryum, kuş park, hayvanat bahçesi, yağmur ormanı) fonksiyonlarında mahaller/yapılar yaptırmak,
Şartlarıyla 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 30 yıl süreyle yapım ve onarım karşılığı kira ihalesidir.

Tahmin edilen bedel; yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.
İşin tahmin edilen bedeli; 117.806.367,89 USD (Yüzonyedimilyonsekizyüzaltıbinüçyüzaltmışyedi AmerikanDolarıSeksendokuzCent)'dur.

İhale (sözleşme) bedeli; yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresine ait (ihale sonucunda oluşan) kira bedeli toplamıdır.